Tel. centrala: 035/706-434, Tel. direktor: 035/702-981, email: mssgracanica@bih.net.ba

Mješovita srednja škola

Gra?anica

23.11.2023 Obilje?avanje Dana dr?avnosti Bosne i Hercegovine

Video u povodu obilje?avanja Dana dr?avnosti Bosne i Hercegovine mo?ete pogledati na sljede?em linku.

Video pripremila u?enica Emina Puškar.

ObavještenjaPogledati video

Naša prijateljska škola: http://www.etstuzla.edu.ba/

19.06.2023 Stru?ne škole

Rezultate prijema u?enika u drugom krugu za stru?ne škole mo?ete pogledati ovdje.

16.06.2023 Drugi upisni rok

Rezultate prijema u?enika u drugom krugu za tehni?ke škole mo?ete pogledati ovdje.

8.6.2023. Prvi upisni rok

Rezultate mo?ete pogledati ovdje.

05.06.2023. Konkurs

Na osnovu ?lana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Slu?bene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/18 – pre?iš?eni tekst) i ?lana 69. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – pre?iš?eni tekst ("Slu?bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22,10/22  i 11/22), Ministarstvo obrazovanja i nauke, objavljuje

O N K U R S/N A T J E ? A J
za upis u?enika u prvi razred srednjih škola na podru?ju
Tuzlanskog kantona za školsku 2023./2024. godinu

Konkurs za upis u?enika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2023./2024. godini:
Prvi upisni rok:
- za gimnaziju ........................................................... od 05. juna do 07. juna 2023. godine,
- za umjetni?ku  školu ............................................... od 05. juna do 07. juna 2023.godine,
- za tehni?ku školu..................................................... od 05. juna do 07. juna 2023. godine,
- za stru?nu školu ...................................................... od 05. juna do 07. juna 2023. godine,

            Drugi upisni rok:
- za gimnaziju .......................................................... od 12. juna do 14. juna 2023.godine,
- za umjetni?ku školu .............................................. od 12. juna do 14. juna 2023.godine,
- za tehni?ku školu .................................................. od 12. juna do 15. juna 2023.godine,
- za stru?nu školu .................................................... od 12. juna do 16. juna 2023.godine,

Tre?i upisni rok:
U?enici devetog razreda osnovne škole koji su upu?eni na popravni ispit u avgustovskom roku i u?enici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu od 19.6.2023. godine do 31.8.2023. godine. U?enici se mogu upisati u srednje škole koje poslije drugog upisnog roka nisu primile planirani broj u?enika.  
Kandidati koji konkurišu za upis u umjetni?ku školu (JU Srednja muzi?ka škola „?estmir Mirko Dušek“ Tuzla i Srednja škola primijenjenih umjetnosti, koja je u sastavu JU Mješovita srednja gra?evinsko-geodetska škola Tuzla) pola?u prijemni ispit.
Prijemni ispit ?e se obaviti:

Prvi upisni rok:
- za umjetni?ku školu (Muzi?ka i Škola primijenjenih umjetnosti) ...... 08. juna 2023. u 9,00 sati,
Drugi upisni rok (ako se ne popuni u prvom roku):
- za umjetni?ku školu (Muzi?ka i Škola primijenjenih umjetnosti) 15. juna 2023. u 9,00 sati
           
            Uz prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je du?an dostaviti slijede?a dokumenta:

 • zahtjev za upis (poseban formular),

 • izvod iz mati?ne knjige ro?enih,

 • svjedod?bu o završenom IX razredu devetogodišnje osnovne škole i list profesionalne orijentacije (original),

 • uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu devetogodišnje osnovne škole (original),

 • uvjerenje o polaganju eksterne mature u?enika u osnovnoj školi (original),

 • druga relevantna dokumenta u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za upis u?enika u prvi razred srednjih škola na podru?ju Tuzlanskog kantona.

Detaljnije informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijem, te mjestu i vremenu polaganja prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj plo?i svake škole. 
Napomena:

            Konkurs za upis u?enika u prvi razred srednjih škola na podru?ju Tuzlanskog kantona za školsku 2023./2024. godinu i Plan upisa objavit ?e se i na web stranici: www.montk.gov.ba, a svaka srednja škola ?e objaviti svoj plan upisa na svojoj veb stranici.

7.07.2022 Konkurs

Konkurs za upis vanrednih polaznika u školskoj 2022/20223 godina pogledati ovdje.

05.07.2022 Obavještenje vanredni

Vanredni polaznici koji su u junskom ispitnom roku završili školovanje podjela diploma ?e biti u ?etvrtak 07.07..2022. i petak 08.07.2022. godine do 14 sati.

24.06.2022 Drugi upisni rok

Tehni?ke škole pogledati ovdje.

Stru?ne škole pogledati ovdje.

17.06.2022 Prijem u?enika

Rezultati konkursa nakon prvog upisnog kruga.

Tehni?ke škole pogledati ovdje

Struu?ne škole pogledati ovdje.

10.06.2022 Prijem u?enika

Obavjestavam vas da se Konkurs za upis ucenika u prvi razred srednjih skola biti objavljen u ponedjeljak, 13.6.2022. godine u “Vecernjem listu”, kao i na veb stranici Ministarstva. Prvi upisni rok pocinje u ponedjeljak, a upis se vrsi u skladu sa Planom upisa koji se nalazi u prilogu.

5

JU Mješovita srednja škola Gra?anica

tehni?ka

mašinski tehni?ar za kompjutersko projektovanje

1

24

mašinski tehni?ar operater za CNC mašine

1

24

tehni?ar elektroenergetike

1

24

ekonomski teh. finansijsko-ra?unovodstveni smjer

1

24

poslovno-pravni tehni?ar

0.5

12

turisti?ki tehni?ar

0.5

12

medicinska sestra-tehni?ar

1

24

farmaceutski tehni?ar

1

24

zubni tehni?ar

1

24

gra?evinski tehi?ar

0.5

12

arhitektonski tehni?ar

0.5

12

tehni?ar za bezbjednost drumskog saobra?aja

1

24

stru?na

zavariva?

1

24

automehani?ar-dijagnosti?ar

1

24

voza? motornog vozila

1

24

elektromehani?ar

1

24

elektroinstalater

1

24

trgovac

0.5

12

kroja?

0.5

12

frizer

1

24

kuhar

1

24

zidar

0.5

12

kerami?ar

0.5

12

Ukupno škola

19

456

UKUPNO GRA?ANICA

23

552

gimnazija

op?a

i

1

Napomena: Za stru?na zvanja i zanimanja za koja je Planom predvi?en upis jednog odjeljenja u?enika, odjeljenje se mo?e formirati ukoliko je upisano najmanje 18 u?enika istog zanimanja.
Za stru?na zvanja i zanimanja za koja se prijavi više u?enika koji ispunjavaju uvjete za upis, škola mo?e izvršiti prijem u?enika po redoslijedu na rang listi do maksimalnog broja u?enika u odjeljenju propisanog Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i odgoj.

11.05.2022 Konkurs

 • TROMJESE?NA PRAKSA - odredište, Bolonja Italija - 5 u?enica/u?enika (18+godina)
 • TROMJESE?NA PRAKSA - odrediste Lyon, Francuska - 4  u?enice/u?enika (18+ godina)
Idealna prilika za  u?enice/u?enice koji  ove godine završavaju srednju  školu!!!
Rok za prijavu: 01/06/2022
Putni troskovi, osiguranje, smještaj su pokriveni grantom IntervetWB projekta.
Organizator tromjese?nih praksa u ovom poyivu su Uniser, Learning Mobility, Bolonja, Italija SEPR, Lyon, France.
Ove dvije institucije ce u?enicima obezbjediti d?eparac za hranu.
Planirano vrijeme odlaska na praksu: septembar 2022
Posebni uvjeti za prakse u Francuskoj!!!
Prednost imaju srednjoškolci ciji su smjerovi vezani za turizam, hotelijerstvo, gastronomiju, kulinarstvo, priprema hrane, poslasti?arstvo, frizerske i kozmeti?arske usluge, auto mehani?arske usluge.
! Samo ukoliko prijavljeni kandidati govore francuski jezik, mogu se prijaviti da rade praksu u sektorima kao što su mašinski/metalni sektor, trgovina, tehni?ar nutricionista,
operater za gra?evinske mašine i mašine za prenos, operater na CNC alatnim mašinama, programiranje na CNC mašinama, tehni?ar za telekomunikacije-elektroniku.
Sve informacije o javnim pozivima mo?ete na?i ovdje.

08.04.2022. Ekološka sekcija

NVO CEORA je realizovala Edukativno-rekreativnu šetnju “Pješa?enjem do zdravlja”, povodom obilje?avanja 07. aprila-Me?unarodnog dana zdravlja, u sklopu projekta “Eko ?aršija” ?iji su partneri bili i u?enici naše škole.Šetnja je odr?ana u petak, 08.04.2022 godine. Maršuta je bila kratka-od Glavnog parka u centru grada do Bijelih Polja(SOS Dje?ije selo) i nazad.Tokom ove šetnje, osim dru?enja i razgovora, su se prezentovali materijali o ljekovitom i hranjivom bilju, što ima veliki zna?aj za omladinu i u?enike.U ovoj šetnji su sudjelovali ?lanovi ekološke sekcije, zajedno sa profesorom biologije Šefikom Hasi?em.

27.01.2022. Kona?ne

Rang lista kandidata pogledati ovdje.

20.01.2022. Liste

Rang liste kadidata poslije intervjua, pogledatiu ovdje,.

11.01.2022. konkurs liste

Liste kandidata pogledati ovdje.

Za islamslamsku vjeronauku pozicija 88.3 pogledati ovdje.

09.12.2021. Intervju TK

Zahvaljuju?i pedagogici Samidi Husi?i?, u?enici Mješovite srednje škole Gra?anica imaju šansu za nova prakti?na saznanja. Rije? je o zna?ajnom projektu, razmjeni u?enika koji izvan granica naše zemlje odra?uju prakti?nu nastavu na engleskom jeziku. To im je, kako su nam kazali u jutarnjem programu, velika šansa za sticanje prakti?nih vještina koje ?e im olakšati po?etak rada u struci.

 

31.08.2021. Dolazak u školu

Prijem u?enika prvi dan škole 01.09.2021. srijeda.

08 sati I razredi.

09 sati.II razredi.

10 sati III razredi.

27.08.2021. Rang liste

Rang lista pomo?nog osoblja pogledati ovdje

26.08.2021.

Kona?ne rang liste kandidata pogledati ovdje.

18.08.2021.

Rang lista kandidata pogledati ovdje

24.06.2021. DRUGI UPISNI ROK

Primljeni u?enici u drugom upisnom roku pogledati ovdje.

14.06.2021 Konkurs

Rang liste u?enika pogledati ovdje.

07.06.2021 Plan upisa

PRIJEDLOG UPISA U?ENIKA ŠKOLSKE 2021/2022. godine.
TEHNI?KE ŠKOLE

 1. Mašinski tehni?ar za kompjutersko projektovanje                          1 odjeljenje        25 u?enika
 2. Mašinski tehni?ar operater za CNC mašinama                               1 odjeljenje        25 u?enika
 3. Tehni?ar elektroenergetike                                                             1 odjeljenje        25 u?enika
 4. Ekonomski tehni?ar finansijsko-ra?unovodstveni smjer                   1 odjeljenja        25 u?enika
 5. Poslovno-pravni tehni?ar                                                                1/2 odjeljenja    13  u?enika
 6. Turisti?ki tehni?ar                                                                           1/2 odjeljenje    12 u?enika
 7. Medicinska sestra- tehni?ar                                                            1 odjeljenje        25 u?enika
 8. Farmaceutski tehni?ar                                                                     1 odjeljenje        25 u?enika
 9. Zubni tehni?ar                                                                                 1 odjeljenj          25 u?enika
 10. Gra?evinski tehni?ar                                                                        ½ odjeljenja        12 u?enika
 11. Arhitektonski tehni?ar                                                                      ½ odjeljenja        13 u?enika
 12. Tehni?ar za bezbjednost drumskog saobra?aja                                 1 odjeljenje        25 u?enika

STRU?NE ŠKOLE

 1. Zavariva?                                                                                      1 odjeljenja       25 u?enika 
 2. Automehani?ar dijagnosti?ar                                                          1 odjeljenje       25 u?enika 
 3. Voaza? motornih vozila                                                                 1 odjeljenje       25 u?enika 
 4. Elektromehani?ar                                                                          1/2 odjeljenja   12 u?enika
 5. Elektroinstalater                                                                            1/2 odjeljenja      13 u?enika               
 6. Frizer                                                                                            1 odjeljenje        25 u?enika 
 7. Kuhar                                                                                           1 odjeljenje         25 u?enika 
 8. Trgovac                                                                                        1 odjeljenje         25 u?enika Zidar                                                                                             ½ odjeljenja        12 u?enika
 9. Kerami?ar                                                                                     ½ odjeljenja        13 u?enika

28.05.2021 Dan škole

Povodom dana škole napravljen je prigodni video.

 

 24.05.2021. Praksa u?enika

 

18.05.2021. Nabavke

Odluka o poništenju postupka Javne nabavke pogledati ovdje.

05.04.2021. Konkurs

     PONOVNI JAVNI KONKURS
za imenovanje ?lanova školskog odbora u srednjim školama ?iji je osniva?
Skupština Tuzlanskog kanton

1Uslove konkursa pogledati ovdje.

23.04.2021 Dan engleskog jezika

23. aprila svake godine odele?avamo me?unarodni dan engleskog jezika. Ovaj doga?aj usvojen od strane Ujedinjenih Nacija obele?ava se desetu godinu za redom i za cilj ima promovisanje multikulturalizma i višejezi?nosti. Ovaj datum je izabran jer se prema nekim izvorima, baš 23.aprila rodio najve?i engleski pisac - Vilijam Šekspir.

Naši u?enici su napravili video.

27.01.2021. Kona?ne liste

Kona?ne liste pogledati ovdje.

Odluke o izboru prvorangiranog kandidat pogledati ovdje.

25.01.2021 Konkurs

82,16 Nastavnik str.teoretska nastava saobra?ajne grupe predmeta pogledati ovdje.

20.01.2021. Konkurs

Rang lista kandidata po pozicijama pogledati ovdje.

22.10.2020. Konkursi Ministarstva TK

http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-monks

27.08.2020

Odluke o izboru prvorangiranog kandidata pogledati ovdje.

Kona?na rang lista kandidata pogledati ovdje.

25.05.2020 Plan upisa

Raspored upisa u?enika u II, III i IV razred pogledati ovdje.

20.08.2020 konkurs

Rang liste kandidata pogledati ovdje.

10.08.2020.

Poništenje tendera za ure?enje dvorišta pogledati ovdje.

19.06.2020 Tender

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a KOMPJUTERSKA OPREMA LOT 1 pogledaj ovdje,

- LOT 2 - 3D PRINTER pogledati ovdje.

05.11.2019 Javna nabavka

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga sistematskog pregleda radnika škole.

02.10.2019.

Javni konkurs za upis polaznika za školsku 2019/2020 godinu pogledati ovdje.(vanredni kandidati)

04.09.2019.

Odluka o izboru prvorangiranog kandidata - Saradnik za ekonomsko financijske poslove pogledaj ovde..

29.08.2019

Obavjest: Rang lista objavljena 21.08.2019. g je kona?na. Odluke o izboru prvorangiranog kandidata pro?itati ovdje.

21.08.2019.

Rang lista kandidata ovdje.

19.08.2019.

92.32. Nastavnik prakti?ne nastave ovdje.

15.08.2019.

Ispravljene liste po prigovoru : 92.1, 92.2 ,92,3 ,92.17, 92.30, 92.31 , 92.8

12.08.2019.

Rang lista kandidata

Lista svih prijavljenih kandidata..Ovdje

07.06.2019.

Prvi upisni rok za u?enike prvih razreda u našoj školi od 07.06-11.06.2019. godine.

15.04.2019.

Kona?ne rezultate iz engleskog jezika sa Kantonalnog takmi?enja mo?ete vidjeti ovdje.

Kantonalno takmi?enje

U subotu 13.04.2019. u našoj školi odr?at ?e se takmi?enje srednjih škola iz engleskog jezika. U organizaciji Ministarstva TK u?estvuju 202 u?enika, 71 prvi razredi, 68 drugi razredi i 63 tre?i razredi. Ukupan broj prijavljenih profesora 50. Oragnizacioni odbor ?ini 22 u?esnika.

Plan nabavke za 2019

Plan ulaganja za 2019. godinu mo?ete dobiti ovdje.

26.03.2019

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Za akciju se prijavilo 155 u?enika.

Na literarnom konkursu koji je raspisalo Javno preduze?e „Vodovod i kanalizacija“ i JU MŠ Gra?anica u?enici naše škole osvojili su  zapa?ene rezultate.
U?enica Amra Meši? IV6 osvojila je I nagradu  a u?enica Asja Mustajbaši? III nagradu za literarni rad. Mentor u?enicama prof. Elvira Krti?i?.
U?enica Hatuni? Elma I9 osvojila je II nagradu  a u?enica Be?i? Edisa III nagradu za likovni rad. Menor u?enicama prof. Amela Fazli?.

Rezultati Kantonalnog takmi?enja iz matematike u?enika srednjih škola sa podru?ja TK odr?anog 18.03.2017. godine u Katoli?kom školskom centru "Sv. Franjo" Tuzla.

http://www.umtk.info/takmicenja/plasmani/Kantonalno_takmicenje_SS_2017/rezultati_tk_matematika_2016_2017.pdf

Takmi?enja

Kantonalno takmi?enje iz njema?kog jezika u JU Gimnazija ?ivinice.

Naš u?enik Hrvi? Fadil iz III3, koji se takmi?io na nivou B2, osvojio je tre?e mjesto. Mentor u?eniku je prof. njema?kog jezika Bajraktarevi? Selma.

Aktivnosti

Darivanje krvi

Dan nezavisnosti BiH

Sportske igre mladih u Sarajevu.

Konkurs vanredni kandidati 2018/19

Broj:02-3273-1/18
Datum:01.10.2018. godine

Na osnovu ?lana 133. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (“Slu?bene novine TK-a”, broj: 17/11, 9/15, 6/16 i 14/18), ?lana 10. i ?lana 28. Zakona o obrazovanju odraslih (“Slu?bene novine TK”, broj: 9/15), ?lana  130. Pravila  JU Mješovite srednje škole Gra?anica, Odluke Školskog odbora broj: 01-3260-1/18 od 28.09.2018. god. i Rješenja  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK o upisu organizatora obrazovanja odraslih u Registar organizatora obrazovanja odraslih, broj 10/1-38-034944-4/15 od 04.01.2016. godine JU Mješovita srednja  škola Gra?anica,
raspisuje : JAVNI KONKURS
za upis polaznika za školsku 2018./2019.godinu

28.08.2018.g

Liste prvorangiranih kandidata na konkursu pogledati ovdje.

Kona?ne liste kandidata mo?ete pro?itati pozicije 92.1-34 ovdje, 92.35 do 92.50 , 92.07 do 92.10 92.14 92.30 92.31.

Spisak odjeljenja

Sve struke po razredima mo?ete vidjeti ovdje.

Upisnina

U cijenu upisnine koja za školsku 2017/18 godinu iznosi 23 KM ura?unato je:

 • Osiguranje u?enika u iznosu od 3 KM
 • U?eni?ke knji?ice
 • Svjedo?anstva i diploma
 • Sva uvjerenja koja se izdaju u školi (uvjerenje za zdravstveno osiguranje, stipendije, dje?iji dodatak....)
 • Zada?nice
 • Manje popravke unutar škole (klju?aonice, prozori, vrata, slavine na ?esmama....)

ODBOR VIJE?A RODITELJA

Leti? Selvir,  I razred stru?na škola

 1. Imamovi? Alma,  I razred Tehni?ka škola
 2. ?ili? Nedim, I I razred stru?na škola
 3. Deli? Sulejman, II razred tehni?ka škola
 4. Imamovi? Arif, III razred stru?na škola
 5. Edina Smajlovi?, III razred tehni?ka škola
 6. Hasi?evi? Jasminka, IV razred tehni?ka škola

Predsjednik Vije?a roditelja Sejad Muja?i?

Plan kapitalnih ulaganja 2017 g pogledati ovdje.

Me?unarodna pretraga poslova

Jooble omogu?uje pretragu poslova, kako u BiH, tako i u inostranstvu.

https://ba.jooble.org/posao/Gra%C4%8Danica?main.

reklama